"Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie kieleckim poprzez utworzenie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

REALIZOWANE ZADANIA

 

  • Warsztaty terapeutyczne: motywacyjne(komunikacja interpersonalna, trening zachowań asertywnych, wzmacnianie poczucia własnej wartości, samooceny, radzenie sobie ze stresem, kształtowanie odpowiedzialności, nauka pełnienia ról społecznych, motywacja do aktywności społecznej i zawodowej) nauki planowania życia( profilaktyka uzależnień, zdrowy styl życia, nauka umiejętności samodzielnego poszukiwania pracy, zaspokajania potrzeb własnym staraniem, aktywne poruszanie się na rynku pracy, autoprezentacja, uświadomienie konieczności ciągłego kształcenia, racjonalnego gospodarowania finansami)
  • Grupy wsparcia - wzmacnianie motywacji do utrzymania abstynencji, poznanie akceptowanego społecznie systemu wartości, nauka samoakceptacji, świadczenia pomocy, współżycia społecznego
  • Warsztaty edukacyjne: uzupełnienie deficytów edukacyjnych, obywatelskich, etyka, rozwój biologiczny, duchowy człowieka, nauka poprawnego wysławiania się , pisania, czytanie, podstawy matematyki, kultury osobistej, przemiany ekonomiczno-gospodarcze w kraju i na świecie.
  • Kursy/szkolenia zawodowe - przekwalifikowanie/nabycie kwalifikacji

- WARSZTAT REMONTOWO-BUDOWLANY / HYDRAULICZNO-INSTALACYJNY

- WARSZTAT EKO-PORZĄDKOWY

- WARSZTAT OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI

- WARSZTAT KULINARNO-CATERINGOWY

- WARSZTAT ADMINISTRACYJNO-BIUROWY

  • Zajęcia praktyczne – doskonalenie umiejętności zawodowych
  • Zajęcia w zakresie rozpoczynania i prowadzenia działalności
  • Jeden bezpłatny posiłek dziennie.