"Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie kieleckim poprzez utworzenie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

CEL PROJEKTU

Główny cel projektu to aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców powiatu ziemskiego kieleckiego poprzez działalność Centrum Integracji Społecznej

 

Cele szczegółowe:

  • Reintegracja społeczna poprzez realizacje warsztatów terapeutycznych.
  • Reintegracja zawodowa i przygotowanie do aktywnego życia zawodowego poprzez realizacje kursów, szkoleń, warsztatów oraz zatrudnienia wspieranego.
  • Podniesienie umiejętności zawodowych poprzez organizacje staży zawodowych.