"Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie kieleckim poprzez utworzenie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

BENEFICJENCI PROJEKTU


Uczestnikami Centrum mogą być:


  1. Bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej;
  2. Uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego;
  3. Uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej;
  4. Chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego;
  5. Bezrobotni, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, pozostających bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy bez pracy przez okres co najmniej 24 miesięcy,
  6. Zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem,
    w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  7. Uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  8. Osoby niepełnosprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

 

którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym.