"Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie kieleckim poprzez utworzenie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

GRUPY WARSZTATOWE

 

 

 

Warsztat remontowo-budowlany/hydrauliczno-instalacyjny

 

Celem zajęć  jest zapoznanie się z podstawowymi wiadomościami z zakresu materiałoznawstwa, nabycie umiejętności posługiwania się narzędziami, nauka nanoszenia tynków, szpachli, powłok malarskich, nabycie umiejętności doboru farb i zapoznanie się z ich rodzajami, a także poznanie rodzajów instalacji hydraulicznych, sposobów wykonywania robót naprawczych i remontowych na sieciach wodociągowych.

 

 

Warsztat eko-porządkowy

 

Uczestnik warsztatu nabywa umiejętności z zakresu selektywnej zbiórki i segregacji surowców wtórnych, dozoru mienia, utrzymania terenów zielonych w tym pielęgnacji żywopłotów, drzew, trawników jak również zapoznaje się z metodami utrzymania czystości parkingów, chodników, placówek, miejsc parkingowych.

 

Pielęgnacja zieleni miejskiej

 

Sadzenie kwiatów

 

Koszenie trawników

 

Przycinanie drzewek, żywopłotów

 

Warsztat administracyjno-biurowy


Celem warsztatu jest zdobycie wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania biura i organizacji pracy biurowej. Uczestnik poznaje obsługę komputera, urządzeń biurowych, obsługę biurowych programów użytkowych. Zapoznaje się z organizacją obiegu dokumentów, przyjmowanie korespondencji, ewidencjonowaniem i archiwizowaniem dokumentów. Uczestnik warsztatu nabywa umiejętności organizacji pracy w sekretariacie oraz profesjonalną obsługę interesantów.

 

Warsztat opieka nad osobami starszymi


Uczestnik poznaje elementy psychologii ogólnej, społecznej i rozwojowej. Celem zajęć jest nabycie umiejętności opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi, zapoznanie się z podstawami pielęgniarstwa, zasadami udzielania pierwszej pomocy, jak również podstawami rehabilitacji.

 

Pomoc podczas rehabilitacji

 

Warsztat kulinarno-cateringowy


Uczestnik nabywa umiejętności sporządzania potraw zgodnie z wymogami technologii żywienia i bezpieczeństwa pracy w kuchni. Poznają sposoby ekonomicznego wykorzystywania surowców i estetycznego przygotowania i serwowania posiłków a także przepisy dotyczące świadczenia usługi cateringowej.