"Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w powiecie kieleckim poprzez utworzenie i funkcjonowanie Centrum Integracji Społecznej"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

Opublikowano: 12.09.2014

Zapraszamy do złożenia oferty na organizację i przeprowadzenie usługi szkoleniowej
w zakresie:
1.    Szkolenia BHP (w wymiarze 8 godz. dydaktycznych) oraz Udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej (w wymiarze 8 godz. dydaktycznych) dla grupy 20 osób.


ZAMAWIAJĄCY:

Fundacja „Nadzieja Rodzinie”
ul. Witosa 6
26-020 Chmielnik

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Prosimy o przesłanie oferty do niniejszego Zapytania w terminie do 26.09.2014r. do godz. 15:00 drogą elektroniczną na email: a.czerwik@nadziejarodzinie.org.pl lub osobiście do Biura Projektu przy ul. Karczówkowskiej 36, 25-711 Kielce.  Oferty wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

ZAPYTANIE (DOC)